17/02/2022

Resistent bredbladet ukrudt er også en udfordring

Something went wrong. Please try again later...

Resistent bredbladet ukrudt spreder sig i hele landet og er allerede et stort problem i store områder af Jylland.

Mod fuglegræs og valmuer kan resistensudviklingen forebygges ved at bruge Arylex™-holdige løsninger som Rexade™, Zypar™ og Pixxaro™ inden resistensen opstår. Ved allerede konstateret resistens bliver løsninger med effekt meget dyre og medfører ofte en ekstra sprøjtning kun målrettet den resistente ukrudtsart. Fuglegræs er for nuværende den mest udbredte art af resistent bredbladet ukrudt.

Resistent ukrudt- mere end bare græsukrudt

Resistent græsukrudt fylder meget i diskussionen omkring resistent ukrudt, som specielt er udtalt for italiensk rajgræs og agerrævehale. Desværre er resistensdiskussionen i høj grad også relevant, når det kommer til bredbladet ukrudt. Der er oftest tale om fuglegræs, men også kamiller og valmuer optræder i resistente versioner. Resistent bredbladet ukrudt er meget tabsgivende og findes ofte i store mængder som et resultat af massive kast af ukrudtsfrø i foregående år. Konsekvensen er, at flere og flere landmænd har arealer, som kræver en helt særlig indsats, der ofte er mere besværlig og helt sikkert meget dyrere.

Årtiers sprøjtning med ensidige midler

Resistent ukrudt kan i alle tilfælde forklares med et for ensidigt valg af sprøjtemidler på den ene eller anden måde. I 1980´erne vidste man ikke bedre og brugte ofte de såkaldte SU- eller ”minimidler” ensidigt i både vår- og vintersæd. I den nuværende situation er det klart, at for ensidig brug af SU-kemi, er hovedårsagen til, at man i dag oplever stigende problemer med resistent bredbladet ukrudt. Udfordringen er ikke blevet mindre af, at middelvalget i Danmark er meget lille og afgiftssystemet har gjort visse resistensbrydende løsninger meget dyre.

Typer er resistens

Når man taler om resistent bredbladet ukrudt, taler man om ALS-resistent ukrudt navngivet efter midlernes virkningssted i planten. Desværre er det denne gruppe af midler, hvorpå hovedparten af specielt forårsindsatsen er baseret. ALS-gruppen består af 2 undergrupper kaldet minimidler (SU) og triazolpyrimidiner. Denne underdeling er af stor betydning for, hvilken effekt man vil opleve i marken. Til gruppen af minimidler hører Express™, Ally™, Hussar™, Cossack™ mfl. Efter gentagne sprøjtninger med disse midler udvikles der med al sandsynlighed resistens i marken og denne resistens betegnes SU-resistens. Mod SU-resistent ukrudt virker triazolpyrimidinerne stadig og derfor vil man opleve, at Primus™ (florasulam) stadig kan bekæmpe SU-resistent ukrudt, selvom Primus i sig selv er ALS-kemi. Efter gentagne behandlinger med Primus, vil der med stor sandsynlighed også udvikles resistens over for Primus og resistenstypen betegnes ALS-resistens. Mod denne type af resistent ukrudt skal der ses på løsninger som indeholder noget andet end ALS-kemi.

Forebyggelse af resistens

De traditionelle IPM-tiltag er vigtige at huske på, når det kommer til forebyggelse af resistens. Det gælder specielt når der er tale om græsukrudt, men gælder også for det bredbladede ukrudt, selvom der er lidt flere kemiske værktøjer til rådighed mod disse arter.  Hvis man alene ser på de kemiske løsninger, skal man bruge så mange forskellige virkemekanismer som muligt. I praksis betyder det, at man i vintersæd skal sørge for at anvende effektive jordmidler om efteråret. I foråret skal man i både vår- og vintersæd basere indsatsen på effektive blandinger af aktivstoffer.

Arylex - en del af forebyggelsen

Det er essentielt, at der skiftes mellem midler med forskellige virkemekanismer for at hindre resistensudvikling. En af udfordringerne er dog, at udvalget af midler er snævert, og få nye aktivstoffer finder vej til det danske marked. Aktivstoffet Arylex er en undtagelse herfra. Aktivstoffet har en unik virkemekanisme og er derfor et vigtigt værktøj i både forebyggelse og bekæmpelse af resistente bredbladede arter. Arylex har god effekt på fuglegræs og valmuer og kan derfor være med til at forebygge og hindre resistensudvikling for netop disse arter. Aktivstoffet har desuden god effekt overfor en lang række af andre ukrudtsarter som f.eks. melder, lægejordrøg, burresnerre, tvetand og storkenæb. I korn markedsføres Arylex i midlerne Zypar, Pixxaro og Rexade.

På visse jyske lokaliteter er specielt fuglegræs et kæmpe problem og det er desværre et problem der ikke bliver mindre i både intensitet og udbredelse. I de egne af landet som ikke har konstateret problemet endnu, bør man allerede nu tænke Arylex ind som en naturlig del af ukrudtsbekæmpelsen for at sikre god effekt i fremtiden. Både fordi Arylex er effektiv til at bekæmpe en lang række af ukrudtsarter, men i særdeleshed fordi Arylex virker resistensforebyggende. Marker med resistent fuglegræs, valmue og kamille findes også på øerne, men udbredelsen er endnu størst i Vest- og Nordjylland.

Rexade bekæmper bredt og forebygger resistens

Rexade er populært sagt Broadway™ blandet med Zypar. Derved fås en meget bred effekt på både græsser og bredbladede arter og samtidig sikrer indholdet af Arylex, at man har en resistensforebyggende løsning overfor fuglegræs. For at være resistensforebyggende skal bidraget fra resistensbryderen være høj, hvilket man opnår med Rexade. Allerede resistent valmue bekæmpes med stor sikkerhed med Rexade.

Til venstre: Resistent fuglegræs der ikke bekæmpes af SU-kemi. Til højre: Samme type af fuglegræs som bekæmpes effektivt med Rexade 440.
Til venstre: Resistent fuglegræs der ikke bekæmpes af SU-kemi. Til højre: Samme type af fuglegræs som bekæmpes effektivt med Rexade 440.

Når resistensen er konstateret

Det mest effektive middel mod allerede resistent fuglegræs er Pixxaro og mod stort fuglegræs skal der bruges en høj dosis. Afhængig af størrelsen på fuglegræsset er vores anbefaling 0,25 l/ha i vårsæd og 0,3-0,5 i vintersæd. Mod resistente valmuer, er Arylex-holdige løsninger som fx Rexade eller Zypar meget effektive. Mod resistente kamiller er det kun Mustang Forte der har tilstrækkelig effekt og dosis er 1 l/ha i vintersæd og 0,5-0,75 l/ha i vårsæd.

Der kan siges meget mere om resistent ukrudt, så kontakt os gerne for uddybninger eller konkret rådgivning til netop dine marker. Gør man det forkert, er der kontant afregning i marken.

Læs mere om Arylex!

Klik her.