Instinct™

Nitrifikationshæmmer

Instinct™ er en nitrifikationshæmmer, som sikrer tilgængeligt kvælstof til planterne.

Instinct tilsat gylle beskytter kvælstof i plantens rodzone og optimerer plantens kvælstofforsyning. Instinct hæmmer de bakterier i jorden, som omdanner kvælstof fra ammonium til nitrat. Dermed er kvælstoffet til rådighed, når planten har behov for det - selv i nedbørsrige år. 

 

Samtidig reduceres frigivelsen af drivhusgasser til atmosfæren. Virkningstiden er normalt 6-8 uger, men er overordnet styret af temperaturen. Instinct kan blandes i gylletanken, tilsættes i forbindelse med udbringning af gylle eller udsprøjtes med marksprøjten. 

 

Instinct image
Instinct image

Instinct er et vigtigt værktøj i ESGreen Tool-boksen til at opretholde et bæredygtigt og produktivt landbrug.

Reduktion af lattergasudledning

Instinct™ hjælper med at reducere udledningen af lattergas til atmosfæren ved at bevare kvælstof i ammonium form i længere tid. Lattergas er ca. 300 gange mere potent end CO2. Instinct er et nøgleværktøj til at mindske klimaaftryk og muliggøre et bæredygtigt landbrug.

Instinct hæmmer også lattergas fra svinegylle udbragt til vårbyg og vinterhvede

Nitrifikationshæmmere i forsøg udført ved Aarhus Universitet 2020 viser Instinct sig meget effektivt mod fordampningen af lattergas (N2O) ved tilsætning til svinegylle udbragt til vårbyg og vinterhvede. Effekterne er dog varierende og i ESGreen Tool indregnes 40 % reduktion. Det er også denne gennemsnitlige reduction af lattergasemissionen, som FN udvalget IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) anbefaler ved brug af nitrifikationshæmmere.

 

 

 


Tekniske specifikationer

 • Aktivstof

  Optinyte™ -teknologi

 • Dosering

  1,7 l/ha

 • Opblandingsvejledning

  Opblanding kan ske enten ved lastning af vogn eller direkte i gylletanken.

  Ved anvendelse i gylletanken tilsættes Instinct flere steder i tanken under omrøring. Tanken bør omrøres minimum hver 5. dag, hvis udbringning sker over en længere periode.

 • Anvendelsesmetode

  Instinct kan udsprøjtes med marksprøjten i vand eller flydende gødning. Anvend minimum 100 l/ha vand eller flydende gødning.

  For at sikre effekten af Instinct, bør indarbejdning i jorden ske indenfor 10 dage efter udbringning. 13 mm nedbør indenfor 10 dage gør det ud for indarbejdning.

  Instinct virker typisk i 6-8 uger og kølig jord øger virkningstiden.

Kontakt os billede.png

Kontakt os for mere information

Find din kontakt